menu
  • excl.
  • incl.
BTW

Thinner 5 Liter

Artikelnummer: HBV17420
23.20
per stuk
23.20
per stuk
(€ 28,07 incl. 21% btw)
Actuele status: op voorraad
Productomschrijving
Productomschrijving

Thinner 5 Liter

Te gebruiken voor:
· Het verdunnen van celluloselakken
· Het reinigen van kwasten

Veiligheidsblad

Bekijk hier het veiligheidsblad.

Kenmerken

Schadelijke stoffen
Schadelijke stoffen
Ontvlambare stoffen
Ontvlambare stoffen
Corrosieve stoffen
Corrosieve stoffen
Gezondheidsgevaar
Gezondheidsgevaar

Signaalwoord (CLP):
Gevaar

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar Verzamelpunt

Gevarenaanduidingen (CLP)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H312+H332 - Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing

KENMERKEN

Artikelnummer HBV17420
EAN-code 8712457050133
Art. nr. leverancier 1010200450100-BCE
Merk Bleko
Eigen werkplaats
Eigen werkplaats
Met 7 gespecialiseerde monteurs
Online bestellen
Online bestellen
24 uur per dag, 6 dagen per week
Kwaliteitsproducten
Kwaliteitsproducten
Meer dan 250 A-merken
Persoonlijke service
Persoonlijke service
Al meer dan 85 jaar!
Bezorgservice
Bezorgservice
Binnen NL gratis vanaf 75 euro
Grootverbruikers
Grootverbruikers
Met aantrekkelijke staffelkortingen
De Boer Drachten
Winkelt u privé
Toon prijzen incl. btw
Winkelt u zakelijk
Toon prijzen excl. btw