menu
  • excl.
  • incl.
BTW

Tectyl 400ml Kroon-Oil under- 400ml aerosol

Artikelnummer: KRO39601
9.65
per stuk
9.65
per stuk
(€ 11,68 incl. 21% btw)
Actuele status: op voorraad
Productomschrijving
Productomschrijving

Tectyl 400ml Kroon-Oil under- 400ml aerosol

body coating

Veiligheidsblad

Bekijk hier het veiligheidsblad.

Kenmerken

Schadelijke stoffen
Schadelijke stoffen
Ontvlambare stoffen
Ontvlambare stoffen
Schadelijk voor het milieu
Schadelijk voor het milieu

Signaalwoord (CLP):
Gevaar

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)
H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 - Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Gevarenaanduidingen (CLP)
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 - Na het werken met dit product grondig wassen.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende kledij dragen.
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar Verzamelpunt

KENMERKEN

Artikelnummer KRO39601
Art. nr. leverancier 39601
EAN-code 8710128396016
Merk Kroon-Oil
Inhoud 400 ml
Eigen werkplaats
Eigen werkplaats
Met 7 gespecialiseerde monteurs
Online bestellen
Online bestellen
24 uur per dag, 6 dagen per week
Kwaliteitsproducten
Kwaliteitsproducten
Meer dan 250 A-merken
Persoonlijke service
Persoonlijke service
Al meer dan 85 jaar!
Bezorgservice
Bezorgservice
Binnen NL gratis vanaf 75 euro
Grootverbruikers
Grootverbruikers
Met aantrekkelijke staffelkortingen
De Boer Drachten
Winkelt u privé
Toon prijzen incl. btw
Winkelt u zakelijk
Toon prijzen excl. btw